Skip to content

हिरवा देव बोले आदिवासी पोरा 

हिरवा देव बोले आदिवासी पोरा

जंगल वाढव हिच माझी सेवा

 

तांबडा देव बोले आदिवासी पोरा

पाणी तु वाचव हिच माझी सेवा

 

वाघदेव बोले आदिवासी पोरा

गूरढोरा सांभाळ हिच माझी सेवा

 

पांडी आई बोले आदिवासी पोरा

बीया तू राख हिच माझी सेवा

 

महादेव बोले आदिवासी पोरा

जमीन सांभाळ हिच माझी सेवा

 

हनुमान बोले आदिवासी पोरा

गाव नको सोडू तू हिच माझी सेवा

 

महालक्ष्मी बोले आदिवासी पोरा

गाव तुझी संपत्ती ह्योच खरा मेवा

 

 

आदिवासी पोरा शाना तू खरा

नको मारू शासन दरबारी फेरया

 

आदिवासी पोरा शप्पथ घे तू

गावात राहून सक्षम हो तू